Programtips

Rundløype
Det er ofte vanskelig å hode speiderne i ro foran PC eller radioover lengre tid. Det er særlig vanskelig dersom dere er mange ogikke alle kommer til på en gang. Det kan også hende at dereikke disponerer radio (radioamatør), eller PC hele JOTA / JOTIhelgen. Da er det viktig å finne på andre ting. Her har vi sattopp en rundløype med noen poster som dere kan benytte. Dere kanbenytte alle eller noen av dem. Alt etter som dere selv ønsker.Er dere mange så kan dere lage den som en løype. Er dere ikkeså mange så kan dere plukke ut aktivitetene å bruke dem som enenhet (patrulje) som går den alene.

Post 1 Radiokjøring80m JOTA
Denne aktiviteten er det de fleste forbinder med JOTA. Det sitteren patrulje speidere rundt en radio og en radioamatør.Radioamatøren søker etter kontakt, oppretter kontakten,utveksler de vanlige referanser og gir speiderne i oppdrag åkomme med sin versjon av JOTA. De fleste speiderne forteller hvemde er, navnet og bokstaverer dette. Samtalen foregår på norskmed en annen norsk JOTA stasjon (helst), eller en annenradioamatør som stiller opp om kontakt med JOTA stasjon ikkegår. Det er her viktig at speiderne har forberedt seg før dekommer til radioamatøren slik at de kan få best mulig utbytteav kontaktene. Det er viktig at alle får være med påkontakten, og ikke det å ha flest mulig kontakter.

Post 2 Radiokjøring20-40m JOTA
På denne aktiviteten kjører vi radio på avstander som går utfra Norge. Her kan speiderne prøve sine språkkunnskaper ogtreffe nye grupper av speidere på radionettet. Selv omspråkkunnskaper hos visse grupper ikke er god nok, kan en slikpost være til nytte, slik at speiderne ser hva som kan gjøresmed en radio selv inne fra tjukkeste skauen. Er det kun en radioeller radioamatør, kan denne posten legges sammen med den somtar for seg 80m. Radioamatøren vet hvordan dette skal ordnes,med henhold til utstyr OL.

Post 3 PakkeradioJOTA

På denne aktiviteten sitter speiderne rundt en pc og sender beskjeder til noen andre. Radioamatøren kobler pc'n opp via et pakkemodem, som oftest en 2 m radio til en node hvor han fører speiderne rundt fra node til node for å vise dem hva som finnes. Senere kan speideren selv få lov til å sende beskjeder ut på nettet, eller sende post til en annen gruppe. Skulle det ikke være mulig å nå en node fra der dere er, kan dere avtale med andre speidergrupper i nærheten om å ta kontakt for sending på et bestemt tidspunkt og frekvens. Skulle heller ikke dette være mulig, og utstyret finnes hos dere, kan dere sette opp to pakkestasjoner som sender seg imellom, med en patrulje på hver stasjon.

Post 4 internettJOTI
Her setter en opp PC'n mot det store nettverket. Der eraktiviteten stor og farer ofte fort forbi. Det er ikke alltidlike lett for speiderne å følge med. Men her er en ikketrådløs. Det trenges en telefonlinje så sant en ikke fårvære et sted hvor det er fastlinje og dermed en form for direktekontakt mot nettet. Det kan også benyttes mobiltelefon, men deter tregt og meget kostbart. Det gjør aktiviteten lite fleksibel.
Videre er det behov for en pc, modem, et internett-abonnement ogden programvaren som trengs (det som trengs finnes fritt tilnedlasting på nettet og kommer ofte i leveransen frainternettlevrandøren).
På Internett kan vi i hovedsak gjøre tre ting (som passertidsmessig på JOTA): E-mail, IRC (Internett Real Chat) ogweb-lesing.
E-mail er mest praktisk å benytte til noen en søker og ikkefinner på annen måte. Har en e-mail adressen så finner denfram av seg selv. Den blir liggende på konto hos denleverandøren mottaker har til den blir lest.
IRC (Internett Relay Chat) er den mest anvendelige tingen som kangjøres på Internett. Her snakker en sammen i sann tid på sammemåte som over radioen. En snakker ikke men man"tastes". Det kan gå fort, særlig på de travlekanalene, og bli veldig kjedelig på de kanalene uten noe særligtrafikk. Alle nettverk har kanaler som passer opp mot JOTI. (Sevedlegg for mer informasjon angående programvare, hvor detfinnes og hvor du kan koble deg opp.)
Web lesning, er en leting i den store bok om noe som erinteressant. Det kan være som å lete etter en nål ihøystakken om en ikke vet hvor en skal begynne om en ikke harsamlet noe på forhånd. Skal en sitte lenge er dette lettkjedelig. Har en korte sekvenser så kan det gå greit, men giskuffelser om en ikke finner noe.

Post 5 Lokaltsamband (walkie talkie)
Her får speiderne en innføring i samband. Hva samband er, hvadet kan benyttes til, samt fordeler og ulemper med det. Her kanmed fordel benyttes walkie talkie, da dette gir en delsituasjoner hvor kommunikasjonen blir dårlig og det girdeltagerne mulighet til å lære noe om sambandets baksider.

Post 6 Radiokjøring 2 m / 70 cm JOTA (se tillegg Afor mer opplysninger)
Det er ikke alltid lett å få tak i en radioamatør som kankjøre på HF (10 - 80 m), for å kunne kjøre der må denne haradioamatør-lisens klasse A eller B. 2 m / 70 cm kjøring (VHF,UHF) en måte å kunne løse dette på. Radioamatøren trengerkun lisens i klasse C for å kunne gjøre dette. A og Blisensierte kan også gjøre dette, så aktiviteten kan benyttesi tillegg til andre radioaktiviteter. La speiderne snakke medspeidere i nabogruppa. Avtaler dere på forhånd, kan speidernefå i oppgave å rapportere med jevne mellomrom om ting somforegår hos dere. Og de andre gruppene rapporterer tilbake. Erdet flere enn to grupper som driver i en slik gruppe så kan envære hovedbase og de andre rapporterer tilbake til. Dette kansenere danne grunnlag for rapport og logg for denne aktiviteten.Eksempel er å rapportere om hva som skjer på et spesielt sted,telle biler som kjøre forbi på veien, fortelle hvor mangegjester som har kommet innom osv. Bestem dere på forhånd hvadere skal gjøre, og hvem som skal koordinere det hele.

Post 7 Speideraktiviteter
Det er viktig å ikke glemme at JOTA/ JOTI er etspeiderarrangement. Derfor bør vi også ha med noenspeideraktiviteter. Vi bruker jo litt når vi henger opp antennerog lignende, men noe mer vil ikke skade. Se et annet for noenideer som kan benyttes i en slik løype

Post 8 Innføring i amatørradio (radio prosedyre)
Dette er en aktivitet som ofte passer best å gjøre før selveJOTA. Det er da roligere og en kan hindre noen i å få denneposten først etter at en har vært og kjørt radio.Utdyping av ting og svare på spørsmål er noe som kan gjøresunder denne aktiviteten. Denne aktiviteten kan lett bli veldigteoretisk om den varer for lenge. Den kan også benyttes som enforpost til radiokjøring, så får alle beskjed om å skrive nednoe de vil si. Har dere nok med radioamatører så er det greitå benytte disse her, samt at det kan gi en annen kontakt mellomspeiderne og radioamatøren.

Post 9 kreativ på PC
Har dere tilgang på mange nok pc'er og ikke bruker disse tilinternett eller pakke, kan dere sette opp en aktivitet som nytterdisse til å være kreativ på. Her trenger du ikke å væretilknyttet et nett, men det kan være en fordel å ha en skriverdisponibel. Du trenger heller ikke mer avanserte og fancyprogrammer en det er i en vanlig kontorpakke. Det kan jo væregøy å bruke spesielle programmer når det er snakk om så korttid å bruke dem på. Forslag til hva en kan lage er QSL kort,diplomer, visittkort. Kanskje kan man gå inn å se påadministrative rutiner som kan benyttes i administrasjon avpatruljen og lignende.

Post 10 Lage QSLkort


Det er alltid morsomt å kunne presentere seg selv som den man er, og da å lage egne QSL kort som dere kan sende til de dere har kontakt med. Et godt råd er å lage forsiden med de opplysninger som trengs, og siden be speideren dekorere baksiden.

11 Morsetrening
For å bli radioamatør i lisensklasse A eller B må en kunnemorse. Morse kan anvendes til mye ikke bare via radioen men ogsåtil oppgaver og kommunikasjon på annen måte. En oppgave kan gistil speiderne via morse, det være seg i form av lyd, lys,skrevet ned eller lignende. På en slik aktivitet kan det læresmorse på den måten som er tilgjengelig. Morse er en form forkode og da gir det litt ekstra å benytte det i aktiviteter somspeiderløyper og lignende.

Post 12 Revejakt

Det er mange måter å orientere seg på fra post til post. En av disse er å lete etter poster ved hjelp av radiopeiling. Det legges ut en radiosender (rev) som sender morsesignaler. Speiderne har hver sin radiomottaker hvor de peiler seg inn mot denne reven.

 

Dette er noen aktiviteter som vi kunne tenke oss å foreslåpå JOTA. Vi kunne sikkert kommet med mye mer, men som dere serer det mer detaljer på noen av aktivitetene. Det er ikke om ågjøre å ha flest aktiviteter, men å ha noe som treffer mestmulig og lar det være minst mulig tid til å kjede seg på. Deter også viktig å dyrke speidernes egen kreativitet slik atdenne blir styrket.

Jeg har satt det hele opp som en løype. 12 poster å kommeigjennom på 2 dager er vel mye også. Hva en bruker kommer myean på hvor mange som deltar og hvilke resurser som er tildisposisjon. Om dere ikke er mange, så er det likevel greit åkunne variere på det som blir gjort. Ta for dere noen poster.Husk at radioamatøren også trenger pauser innimellom.
Det er mange måter å gjøre det på, fantasien er ofte denstørste begrensningen. Ha en riktig trivelig JOTA/ JOTI.